Cumartesi, Ağustos 13, 2022
spot_img
Ana SayfaBalkan DigitalsBulgaristan’daki Müslüman ve Türk Azınlığın Sorunları

Bulgaristan’daki Müslüman ve Türk Azınlığın Sorunları

Türkiye’ye komşu olan Bulgaristan, doğusunda Karadeniz, güneyinde Türkiye ve Yunanistan, batısında Kuzey Makedonya ve Sırbistan, kuzeyinde Romanya ile çevrilidir. 1993 yılı verilerine göre nüfusu
yaklaşık 10 milyon olup, 800-900.000 kadarının Türk, 300-400.000
kadarı Pomak ve bir o kadarının da Roman / Çingene kökenli olduğu
tespit edilmiştir (Oran 1993, 114). 2011 yılındaki sayımdaysa nüfus
7.364.570 olarak belirlenirken; Bulgarlar nüfusun %85,2, Türkler
%9,1, Romanlar %5,2 ve diğer azınlıklar ise %1’e denk gelmiştir. Nüfusun %10’u kendini Müslüman olarak tanımlamıştır. Ülkedeki yaklaşık 1,5 milyon Müslüman’ın çoğunluğu Sünni iken yaklaşık 50-60
bin Alevinin bulunduğu da iddia edilmektedir (Cambazov 2016, 131).
604.246 kişi de anadilinin Türkçe, 280.979 kişi Romanca ve 47.071
kişi ise başka bir dil olduğunu ifade etmiştir (Yalınkılıç 2014, 261-
262). Türk azınlık yoğun olarak Sofya, Şumnu (Şeytancık), Kırcaali,
Filibe ve Dobruca bölgelerinde yaşamaktadır (Gökdağ 2012, 10).
Bulgaristan’da Türk Varlığı ve Türklere Yönelik Olumsuz
Uygulamalar
Bulgaristan’daki Müslüman ve Türk azınlığın hakları bazı antlaşmalarla garantiye alınsa da İkinci Dünya Savaşından günümüze kadar özelliklede komünizm yıllarında birçok alanda asimilasyon politikaları uygulanmıştır. Bu politikalar incelenirse;

 • Zorunlu göç uygulamaları: 1950-1951 yılında 150.000 ve 1968
  yılında Türkiye ile yapılan Göç Anlaşmasından dolayı 130.000
  Türkün Türkiye’ye göç ettirilmesi, 1989’da 2500 azınlık aydınının sınır dışı edilmesi (Özlem 2008, 351; Bayraktar 2007, 84;
  Oran 1993, 114-115),
 • Komünizm dönemi uygulamaları (1942-1989): “Yeniden Kültürel Doğuş Projesi” ve “Bulgarlaştırma” kampanyalarıyla
  ateizm ve komünizmin zorla benimsetilmeye çalışılması (Karaman 2018, 39-40),
 • Eğitimdeki uygulamalar: Türkçe eğitimin yasaklanması (1971), Türk okullarının ve mülklerinin devletleştirilmesi
  (1946), Türk ve Bulgar okullarının birleştirilmesi (1952), Türk azınlık okullarının tamamen kapatılması (1959), tarih kitaplarında Bulgaristan Türklerinin düşman ve sadakatsiz bir
  topluluk olarak tanıtılması, öğretim kurumlarında öğretmen
  sıkıntısının çekilmesi, Türkçe “seçmeli” ders olmasına rağmen
  okullarda okutulmaması (Gökdağ 2012, 10; Özlem 2008, 351;
  365; İsov 2014, 44; İspova 2016, 538; Türk & Özlem 2016, 25).
 • Türk adının kullanımı sorunu: “Türk” teriminin reddedilerek
  “Türk asıllı Bulgar yurttaşı, Türkçe konuşan nüfus, Bulgar
  Türkü, Bulgar Muhammedi ve Bulgar Müslüman’ı” ifadelerinin kullanılması, Başbakan Todor Jivkov’un “Ad Değiştirme
  Kampanyası” ile Türklere asimilasyon politikası uygulanması
  (1984), Türklere ve Türk köylerine Bulgar adları verilmesi (Tunalı 2018, 125),
 • Türkçenin kullanımı sorunu: Kamusal alanda Türkçe konuşmanın yasaklanması, Türklerin Türkçe kelime başına 20 leva
  ile cezalandırılması, Türkçe gazete ve radyoların kapatılması,
  belediyelerce Türkçe meydan ve yer adlarının değiştirilmesi
  (Özlem 2016, 100; Arslan 2015, 8; Türk & Özlem 2016, 11; 27),
 • Dini baskılar: Camilerin kapatılarak mevlid ve sünnet törenlerinin engellenmesi, İslami kurallarla gömülmeye karşı çıkılması, Başmüftülüğe ve Türklere ait cami ve vakıf mallarının
  kamulaştırılması, Selefiler ve Vahhabilerin bölgede dinsel faaliyetlerini arttırması (Karaman 2018, 40; Türk ve Özlem 2016,
  11; Dede 2014, 21; Özlem 2016, 197).
 • Hukuki sorunlar: Azınlığın devlet kadrolarında iyi temsil edilmemesi, AB raporlarında Türklerin “Türk azınlık” olarak ifade
  edilmesine rağmen, Bulgar devletince “anadili Bulgarca olmayan vatandaşlar” olarak tanımlanması (Özlem 2008, 365),
 • Medya alanındaki eksiklikler: Türkçe radyo ve TV yayınının
  sembolik sürelerde yapılması, sistemli baskılar ve finansal
  zorluklar sonucunda Türklerin ulusal gazetelerinin bulunmaması (Türk ve Özlem 2016, 23; 27),
 • Ekonomik ayrımcılıklar: Azınlığın düşük istihdam ve yüksek
  işsizlikle boğuşması, AB tarafından aktarılan finansal yardımların sadece Bulgarlara kullanılması (Özlem 2008, 365).
  Pomaklara Yönelik Olumsuz Uygulamalar
  Bulgaristan’daki Müslüman azınlıklardan biri de Pomaklardır.
  Hollandalı Fred de Jong Pomakları; “Kökeni kesin olarak belli olmayan ve genellikle bir Bulgar diyalekti konuşarak Türkçeyi ikinci dil
  olarak kullanan Türkleşmiş bir Müslüman halk” olarak tanımlamaktadır (Oran 1993, 112). Pomaklar da ciddi asimilasyon politikalarıyla
  karşılaşmakta olup bunlar;
 • Pomak varlığının reddi: Pomakların Bulgar olarak kabul edilmesi, TV kanallarında “Pomak kimliği yoktur, onlar Bulgar’dır” propagandası yapılması, Pomak kimliğini savunan aktivistlerin baskı ve gözaltına alınması (İspova 2016, 548-549),
 • Zorunlu göç uygulamaları: Pomakların 1950 sonrasında Türkiye’ye göç ettirilmesi (Taşcan 2017, 387),
 • Ad değiştirme politikaları: 1960-1976 yılları arasında yaklaşık
  220.000 Pomak’ın adlarının zorla değiştirilmesi, Müslümanların mezar taşlarındaki isimlerin silinerek Hıristiyan isimleri
  yazılmasıdır (Karaman 2018, 40).
  Romanların / Çingenelerin Karşılaştıkları Sorunlar
  Bulgaristan’da önemli bir diğer azınlıkta Romanlar yani Çingenelerdir. 2011 nüfus sayımında nüfusları 325.343 olarak tespit edilmiş,
  ülkenin %4,9’unu oluşturdukları belirlenmiştir. Resmi olmayan verilere göre nüfuslarının yaklaşık 750.000 olduğu, sayımda kendilerini
  Türk olarak yazdırdıkları iddia edilmektedir. Romanların %18’i kendini Müslüman olarak tanımlarken, %37’si Ortodoks ve %10’u ise Protestan olarak ifade etmiştir (Özlem 2016-2, 75-76).
  Romanlarda önemli sorunlarla karşılaşmakta; özellikle ekonomi,
  sağlık ve eğitim alanlarında ciddi asimilasyon politikalarına maruz
  bırakılmaktadırlar. Bunlar incelenirse;
 • Toplumsal dışlanma: Romanların toplumun en yoksul, eğitimsiz, en zor iş bulan, dışlanan, ayrımcılığa ve nefret söylemlerine hedef olan grubu olarak öne çıkması (Atasoy 2010,
  186),
 • Ekonomik ayrımcılık: Romanların diğer azınlıklara oranla
  ekonomik olarak daha büyük baskı altında tutulması, Romanlar arasındaki işsizliğin ve sosyal güvenlik sahibi olmayanların
  %70’lerde olması, Romanların kötü şartlarda yaşaması, sağlık hizmetlerinden büyük oranda faydalanamamaları,
 • Eğitimsizlik: Azınlıklar içinde eğitim düzeyi en düşük topluluğun Romanlar olması, Romanların yaklaşık %90’ının ilk ve
  ortaokul düzeyinde eğitim almış olması (Özlem 2016-2, 78-
  84),
 • Siyasi katılım sorunları: Temmuz 1990’da Demokratik Roman
  Birliği partisinin kaydedilmesinin engellenmesi, Roman siyasi
  partilerinin etnik siyaset gütmelerinde problemler yaşanabilmesi (Özlem 2016-2, 85-86),

Balkanlardaki
Müslüman ve Türk Azınlıklar
Balkanlardaki 11 devletin
bünyesinde bugün Arnavut, Türk, Boşnak, Pomak,
Torbeş, Slav Müslüman’ı,
Roman/Çingene gibi Müslüman ve/veya Türk azınlık
bulunmaktadır. Azınlıklara
çeşitli anayasal haklar
tanınmışsa da, diğer
yandan azınlıklara yönelik
asimilasyon politikaları
da yürütülmekte ve hak
ihlalleri yaşanmaktadır.

Erdem Eren
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans eğitimini tamamladı.İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde"Balkanlardaki Türk Kamu Diplomasisi ve Faaliyet Alanları” tezi ile yüksek lisansını tamamladı.Şu an İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinde Araştırma görevlisi doktorant olarak görev almaktadır
- Advertisment -
Google search engine

Balkan Digitals